Sứ mạng – Tầm nhìn – Chiến lược phát triển

Sứ mạng

1. Sứ mạng: Trường Cao đẳng Y Hà Nội cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Y, Dược, Chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường là cơ sở sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lạo động Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng Y Hà Nội với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng, các chuyên ngành Y, Dược, Chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo ở các bậc học khác nhau. Trường luôn tập trung xây dựng, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo hướng chuyên sâu khoa, ngành đào tạo đồng thời Nhà trường chủ động đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, trang thiết bị giảng dạy, học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2. Tầm nhìn: Trường Cao đẳng Y Hà Nội không ngừng phát triển các nguồn lực, đảm bảo chất lượng đào tạo tạo nguồn nhân lực y tế có chất luợng cao cho Thủ đô và cả nước, phấn đấu đến 2030 có đủ các điều kiện cơ bản để trở thành Trường Đại học Y Dược, một trong những cơ sở đào tạo trình độ đại học, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y, Dược, Chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ của Thủ đô và cả nước.

3. Chiến lược phát triển: Xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với sự phát triển quy mô đào tạo, đảm bảo cân đối tỷ lệ giảng viên/cán bộ; tỷ lệ giảng viên/sinh viên (1 giảng viên trên 10-15 sinh viên). Số giảng viên có trình độ sau đại học đạt 75-80%. Thành lập và phát  triển các khoa, trung tâm trực thuộc.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trong các lĩnh vực Điều dưỡng, Dược, Chăm sóc sắc đẹp có trình độ cao đẳng có chất lượng theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý. Triển khai, mở rộng các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ ở trình độ cao đẳng.

Liên kết đào tạo với nước ngoài

Duy trì các mối quan hệ truyền thống và mở rộng quan hệ với các trường đại học, các tổ chức quốc tế trong khu vực nhằm: Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, từng bước mở rộng và hiện đại hoá Nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia: Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo chương trình hợp tác giữa Nhà trường và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hiện đại hóa trang thiết bị các phòng thực tập, labo và trung tâm đáp ứng yêu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học công nghệ./.

Giá trị cốt lõi: Thực học – Thực hành – Thực nghiệp

4. Chính sách chất lượng:

– Lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng làm cốt lõi.

– Thực hiện trách nhiệm xã hội trong tất cả các lĩnh vực hoạt động bao gồm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

– Xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể, phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo.

– Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ngành Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ.