ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 MÔN SINH HỌC

ĐÁP ÁN 206

ĐÁP ÁN 207

MÃ ĐỀ 208

ĐÁP ÁN 208

MÃ ĐỀ 212

MÃ ĐỀ 213

MÃ ĐỀ 219

ĐÁP ÁN 213

81B82C83A84A85A86B87C88A89C
90C91D92B93D94C95D96D97B98A
99B100A101C102B103C104C105C106D107C
108A109B110B111D112B113D114C115C116A
117C118D119A120B

MÃ ĐỀ 217

ĐÁP ÁN 220

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *