ĐỀ THI & ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 MÔN LỊCH SỬ

ĐÁP ÁN 314

MÃ ĐỀ 321

MÃ ĐỀ 223

ĐÁP ÁN 323

1A2D3A4D5A6C7D8D9B
10B11C12C13D14A15D16A17C18B
19B20D21C22B23C24B25D26D27A
28A29B30D31A32B33C34A35C36D
37B38A39B40D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *