Đề thi, bài giải 24 mã đề môn Toán tốt nghiệp THPT

Giáo viên gợi ý đáp án cho 24 mã đề thi môn Toán chiều 9/8. Nhiều thầy, cô giáo và thí sinh đánh giá đề thi Toán năm nay không khó.

Mã đề 101:

1. C2. B3. B4. D5. D
6. A7. C8. A9. D10. D
11. B12. C13. D14. B15. B
16. A17. B18. C19. B20. B
21. C22. C23. C24. B25. C
26. A27. C28. A29. B30. A
31. C32. C33. C34. B35. A
36. C37. A38. A39. B40. B
41. A42. A43. A44. B45. C
46. A47. A48. B49. C50. C

Mã đề 102:

1. D2. C3. D4. B5. A
6. B7. C8. C9. D10. C
11. B12. B13. C14. D15. C
16. A17. C18. B19. A20. A
21. D22. B23. C24. D25. B
26. B27. C28. B29. A30. A
31. D32. D33. B34. C35. C
36. A37. A38. D39. B40. D
41. D42. B43. C44. D45. C
46. C47. A48. A49. D50. A

Mã đề 103:

1. C2. A3. B4. C5. B
6. C7. D8. D9. C10. A
11. D12. B13. A14. C15. D
16. C17. B18. D19. C20. C
21. A22. B23. D24. D25. A
26. D27. A28. A29. A30. D
31. A32. C33. C34. A35. C
36. A37. C38. A39. C40. A
41. A42. D43. C44. C45. D
46. C47. D48. A49. D50. D

Mã đề 104:

1. C2. A3. C4. B5. C
6. B7. B8. D9. C10. A
11. B12. A13. B14. B15. C
16. A17. D18. C19. A20. D
21. B22. A23. D24. C25. A
26. D27. A28. A29. B30. C
31. B32. B33. D34. C35. C
36. A37. D38. A39. B40. A
41. B42. A43. B44. D45. B
46. C47. D48. C49. D50. D

Mã đề 105:

1. A2. A3. C4. D5. A
6. D7. A8. D9. D10. A
11. A12. D13. A14. C15. A
16. B17. C18. C19. D20. B
21. D22. C23. D24. D25. B
26. D27. A28. C29. A30. A
31. A32. D33. B34. D35. D
36. B37. A38. C39. A40. B
41. C42. D43. B44. D45. B
46. C47. C48. C49. D50. C

Mã đề 106:

1. D2. A3. C4. D5. A
6. C7. D8. D9. B10. D
11. C12. C13. C14. A15. A
16. B17. C18. A19. A20. B
21. B22. D23. B24. B25. B
26. C27. C28. D29. B30. D
31. B32. C33. D34. B35. B
36. D37. C38. B39. D40. C
41. B42. C43. D44. B45. C
46. B47. D48. C49. D50. D

Mã đề 107:

1. B2. D3. C4. B5. C
6. D7. D8. B9. D10. C
11. A12. D13. D14. A15. A
16. C17. A18. C19. C20. B
21. A22. D23. A24. A25. C
26. D27. D28. C29. B30. A
31. B32. B33. C34. D35. A
36. C37. D38. C39. C40. A
41. A42. B43. D44. C45. D
46. A47. A48. C49. A50. B

Mã đề 108:

1. C2. B3. D4. B5. D
6. D7. C8. D9. D10. B
11. B12. B13. D14. A15. D
16. B17. A18. C19. C20. A
21. C22. A23. A24. A25. B
26. C27. A28. C29. A30. D
31. B32. C33. B34. B35. A
36. D37. D38. A39. C40. B
41. A42. D43. A44. B45. C
46. C47. D48. D49. C50. C

Mã đề 109:

1. A2. D3. B4. B5. D
6. C7. D8. B9. B10. A
11. D12. C13. D14. D15. C
16. C17. B18. D19. D20. B
21. C22. A23. B24. B25. A
26. B27. C28. A29. C30. B
31. C32. D33. C34. C35. A
36. A37. C38. A39. B40. D
41. A42. B43. A44. A45. D
46. B47. D48. D49. A50. B

Mã đề 110:

1. A2. D3. D4. D5. C
6. A7. C8. A9. A10. B
11. C12. B13. D14. B15. A
16. A17. C18. B19. C20. D
21. B22. B23. A24. A25. D
26. D27. B28. A29. B30. B
31. B32. D33. B34. A35. D
36. B37. B38. D39. A40. D
41. A42. A43. A44. B45. A
46. B47. D48. D49. A50. D

Mã đề 111:

1. C2. C3. D4. C5. C
6. A7. A8. B9. C10. A
11. A12. A13. C14. D15. D
16. B17. D18. C19. C20. D
21. C22. A23. B24. B25. B
26. D27. A28. A29. C30. B
31. A32. A33. B34. D35. B
36. A37. B38. B39. C40. B
41. A42. B43. D44. B45. C
46. D47. B48. C49. D50. D

Mã đề 112:

1. C2. B3. C4. B5. C
6. B7. A8. C9. D10. C
11. B12. B13. A14. C15. A
16. C17. B18. D19. D20. B
21. C22. C23. D24. A25. C
26. D27. D28. A29. B30. A
31. D32. D33. A34. D35. C
36. B37. D38. B39. C40. D
41. D42. A43. A44. B45. C
46. A47. D48. B49. D50. B

Đề thi môn Toán

dap an mon Toan thi tot nghiep THPT anh 2
dap an mon Toan thi tot nghiep THPT anh 3
dap an mon Toan thi tot nghiep THPT anh 4
dap an mon Toan thi tot nghiep THPT anh 5
dap an mon Toan thi tot nghiep THPT anh 6
dap an mon Toan thi tot nghiep THPT anh 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *